Eiendomsskatt

 • Kvalifisert rådgivning om ethvert spørsmål innen eiendomsskatt. Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller benytt vårt kontaktskjema. Vi lover å svare deg innen 24 timer etter at du har sendt din henvendelse.

  Kostnader

  Bruk av spesialister som kjenner reglene og raskt går til kjernen av problemstillingen er kostnadsbesparende. Omfattende erfaring gjør at vi relativt raskt kan gi deg et overslag på hva det vil koste. Deretter kan du gjerne sammenligne med andre.

  Oslo kommune innfører fra 2016 eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger, tomter mm. i 2016. I 2016 igangsettes også taksering av næringseiendom. (Om vedtaket se her)

  Klage på takstverdi

  Er takstverdien fastsatt med utgangspunkt i skatteetatens boligverdi, må klagen rettes til skatteetaten. Andre klager rettes til skatteoppkreveren/ kemneren. Klage på takstverdien kan som utgangspunkt fremsettes hvert år i forbindelse med utskriving av skatteseddelen.

  Klage og søksmål

  Fastsettelse av eiendomsskatt kan påklages til kommunen. Klagefristen er 6 uker etter at skatteseddelen er sendt. Hvis kommunen ikke tar klagen til følge skal den avgjøres av en nemnd. Er du uenig i kommunens vedtak kan du også ta ut søksmål. Frist for søksmål er i 6 måneder fra skattevedtaket ble sendt.

  Kommunal skatt

  Kommunal skatt på eiendom Eiendomsskatt er en kommunal skatt som i sin helhet tilfaller kommunen der eiendommen ligger. Den er en objektsskatt, dvs. at skatten er knyttet til den enkelte eiendommen. Eiendomsskatt beregnes ut fra hva slags kategori eiendom det er snakk om og det er opp til den enkelte kommune å fastsette hvilke eiendommer som omfattes og hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten fastlegges uavhengig av eierens øvrige inntekts- og formuesforhold og gjeldsbelastningen på eiendommen.

  Skattesats og betaling

  Eiendomsskatten utgjør minst 2 promille og maksimalt 7 promille av takstverdien. Første år det utskrives eiendomsskatt, kan satsen maksimalt være 2 promille. Det er skatteoppkreveren i kommunen som krever inn skatten, og skatten skal fordeles på minst to terminer.

  Takstverdi på eiendom

  Det er viktig at takstverdien blir riktig fastsatt. Det er kompliserte regler ved taksering av næringseiendommer, herunder hva som omfattes av «verk og bruk».  Finansdepartementet har imidlertid foreslått å forenkle reglene, les mer her. Disse endringene har pr 1. februar 2016 ikke trådt i kraft. Vi kan bidra til å sikre korrekt anvendelse av reglene, noe som kan ha stor økonomisk betydning for den skattepliktige.

  Det er den enkelte kommune som fastsetter takstverdien ved egen eiendomsskattetaksering. Takstverdien skal fastsettes til alminnelig omsetningsverdi på takseringstidspunktet. Det er den objektive salgsverdien som skal benyttes, det betyr at det ikke skal tas hensyn til særlige omstendigheter som har betydning for den verdien som eiendommen har for den aktuelle eieren. Løsøre skal derfor som utgangspunkt ikke inngå som en del av takstverdien.

  Næringseiendommer

  I takstverdien for næringseiendommer som faller inn under reglene om «verk og bruk» skal det ved tas hensyn til anleggsmaskiner/ produksjonsutstyr. Det er omfattende rettspraksis på hva som skal med og ikke. Blant annet er det eksempler på at større, kostbare og til dels fastboltede maskiner ikke skal tas med i takstgrunnlaget.

  Næringseiendommer takseres med utgangspunkt i substansverdien, dvs. investeringskostnadene med fradrag for slit og elde og korrigert for generelle verdiendringer. Men også lønnsomhetsberegninger kan benyttes som hjelpemiddel for å fastsette eiendommens objektive verdi.

  Vår kunnskap omfatter både hva som omfattes av «verk og bruk» samt vurderinger ift. de forskjellige verdsettelsesmetoder.

  Boligverdi som alternativ takstverdi

  Kommunen vedta å bruke boligverdien som skatteetaten benytter ved formuesligningen som grunnlag for beregning av takstverdien. Boligverdien er beregnet ut fra boligtype, byggeår, beliggenhet og primærareal som skattepliktig har meldt inn til Skatteetaten.

  Det er som utgangspunkt boligverdien på eiendommen året før skatteåret som skal benyttes, og ved beregning av eiendomsskatten skal takstverdien fastsettes til 80 % av boligverdien. Ved formuesligningen utgjør ligningsverdien 25 % av boligverdien for primærbolig og 60 % for sekundærbolig (fra inntekståret 2016 økt til 80 %). Det betyr altså at det ikke er den (lavere) ligningsverdien som er utgangspunkt for beregning av takstverdien, men den (høyere) boligverdien. Hvis kommunen har vedtatt boligverdi som alternativ grunnlag for takstverdi, må en eventuell klage på verdsettelsen rettes til skattekontoret.

  Sjablonregler – likhetsprinsipp

  Kommunen kan velge å anvende en sjablonmetode for taksering, men metoden må da sikre at den tar hensyn til variasjonene i omsetningsverdien på de ulike eiendommene i kommunen på en forholdsmessig måte. Likhetshensynet er et grunnleggende hensyn bak eiendomsskatteloven. Det vil si at kommunen må legge samme verdsettelsesprinsipper til grunn ved taksering av likeartede eiendommer i forskjellige deler av kommunen. Eiere har rett til å få opplysninger om hvilke takseringsprinsipper som er benyttet og hvilket skjønn som er benyttet mv.

  Bunnfradrag

  Kommunen kan fastsette et bunnfradrag som kan gis for alle selvstendige boenheter. Som  selvstendig boenhet regnes for eksempel bolig, leilighet med eget bolignummer i boligsameier/borettslag (se nærmere om bolignummer her), fritidsbolig. Hvis du har en selvstendig boenhet i boligen du selv bor i (uten at det er registrert med eget bolignummer), kan du få flere bunnfradrag. Du må i tilfelle gi nødvendige opplysninger slik at kommunen kan ta stilling til om det foreligger flere selvstendige boenhet. Kommunen kan ha utarbeidet eget skjema for dette.

  Fritak fra eiendomsskatt

  Kommunen kan vedta at enkelte eiendommer er fritatt fra eiendomsskatt, eksempelvis fredete bygninger og eiendommer eid av stiftelser/institusjoner.

  Fradrag for /dekning av kostnader

  Kostnader til å få fastsatt eiendomsskatt på regnskapslignet eiendom vil være fradragsberettiget ved fastsetting av skatt. Eiendomsskattepliktig kan også kreve dekket kostnader til klage på vedtak, dersom kommunen endrer vedtaket til gunst. Kostnadene må i tilfelle være vesentlig, pådratt med god grunn og det må være urimelig om skattyter må dekke disse selv.

  Se i menyen eller klikk på lenkene for å lese om

   

  Kontakt oss:

   Ditt navn (obligatorisk)

   E-post (obligatorisk)

   Telefonnummer (obligatorisk)

   Melding


  • advokat Helge Skogseth Berg

   Advokat/partner: Helge Skogseth Berg
   Epost: hb@lynx.law

   Tel.:   +47 908 00 177

   advokat Sverre Lilleng

   Advokat/partner: Sverre Lilleng
   Epost: sl@lynx.law
   Tel.: +47 916 96 374