Endringssak og klage

 • Kvalifisert rådgivning om ethvert spørsmål innen endring av skattefastsetting og klage. Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller benytt vårt kontaktskjema. Vi lover å svare deg innen 24 timer etter at du har sendt din henvendelse.

  Siden er oppdatert med de nye reglene som gjelder fra 01.01.2017

  Kostnader

  Bruk av spesialister som kjenner reglene og raskt går til kjernen av problemstillingen er kostnadsbesparende. Omfattende erfaring gjør at vi relativt raskt kan gi deg et overslag på hva det vil koste. Deretter kan du gjerne sammenligne med andre.

  Vår tverrfaglige kompetanse av spesialiserte advokater som behersker flere rettsområder, er ofte avgjørende for å sikre en korrekt behandling. Vi bistår skattepliktige i alle faser av prosessen.

  Skatteamnesti

  Frivillig retting/endringsmelding Har du glemt eller unnlatt å gi tilstrekkelige opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold kan du unngå tilleggsskatt ved å sende endringsmelding eller en anmodning om frivillig retting. Du kan sende endringsmelding, dvs. en ny selvangivelse eller oppgave (skattemelding). Skattemeldingen må sendes senest innen tre år etter den opprinnelige leveringsfristen. Du kan anmode om frivillig retting inntil 10 år etter skattleggingsperioden. Det er visse krav til innholdet i en slik anmodning. Fagkyndig bistand av dyktige advokater til utforming av endringsmelding eller søknad om frivillig retting, vil sikre en god og rask behandling av saken. Det er verdt å være oppmerksom på at skatteetaten har inngått flere avtaler om automatisk utveksling av opplysninger, blant annet med Sveits som har virkning fra 2017/2018. Det betyr at skatteetaten nå kan få informasjon fra land som tidligere hadde regler som begrenset innsyn/sekretesse («skatteparadis»).

  Bokettersyn / ransaking

  Ved varsel om bokettersyn vil bedriften måtte fremlegge store mengder informasjon i henhold til et komplisert regelverk. Ta kontroll over prosessen og sørg for at skattemyndigheten får det de skal ha.

  Varsel om endring

  Har du fått varsel om endring av skatte- eller avgiftsoppgjøret er det sentralt at varselet besvares på en god og dekkende måte innen relevante frister. Presise og relevante svar på det skatteetaten etterspør vil normalt redusere tidsbruk og kostnader senere.

  Innsyn og rett til kontradiksjon

  I forbindelse med bokettersyn og kontroll kan det være aktuelt å be om innsyn i saksjournal og saksdokumenter for å få oversikt over hvilke opplysninger skattekontoret har som grunnlag for kontrollen. Dette for å sikre retten til å forklare sin versjon av saken (kontradiksjon). Som utgangspunkt skal det gis innsyn i dokumenter som angår den enkeltes skattefastsetting. Spesialisert og fagkyndig bistand kan være nødvendig for å sikre at det gis innsyn i alt tilgjengelig materiale.

  Frister for endring  

  Frist for varsel  Er skattefastsettingen uriktig, må skattekontoret ta opp saken, normalt gjennom varsel om endring, innen fem år. Fristen regnes fra utgangen av skattleggingsperioden, dvs. det kalenderåret eller den terminen skatten ilegges for. Det gjelder en utvidet frist – 10-årsfrist – der det foreligger graverende skatteunndragelse, dvs. der det ilegges skjerpet tilleggsskatt eller hvor saken anmeldes som skattesvik/grovt skattesvik.

  Innenfor fristene skal skattemyndighetene i utgangspunktet ha anledning til å endre skattefastsettingen så mange ganger som det er nødvendig for at fastsettingen skal bli riktig.

  Hvis skattemyndighetene skal omgjøre et vedtak i endringssak til ugunst for den skattepliktige uten at det foreligger nye opplysninger, må saken likevel tas opp innen fire måneder etter at det opprinnelige vedtaket ble truffet. Firemånedersfristen setter dermed en grense for hvor lenge skattemyndighetene kan ombestemme seg når det ikke foreligger nye faktiske opplysninger i saken.

  Passivitet Adgang til å foreta en endring kan i særlige tilfelle falle bort hvis den skattepliktige har fått en berettiget forventning om at en varslet endringssak er ferdigbehandlet/henlagt og denne forventningen skyldes myndighetene.  Passivitet er typisk aktuelt i tilfeller der skattemyndighetene bruker lang tid (4-5 år) fra de varslet endringssak til vedtak fattes og saksbehandlingen er preget av dødtid.

  Ta kontakt om du er i tvil om skattekontoret har overholdt fristene. Det er særlig grunn til å være oppmerksom hvis skattemyndighetene tidligere har avholdt kontroll og sender nytt varsel om tilsvarende forhold – da gjelder særlige frister.

  Opportunitetsprinsipp

  Før en fastsetting tas opp til endring skal skattemyndighetene vurdere om det er grunn til det. Ved vurderingen av om saken skal tas opp skal det tas hensyn til blant annet den skattepliktiges forhold, den tid som er gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning. Der den skattepliktige lojalt har oppfylt opplysningsplikten kreves det mer for at fastsettingen skal endres til ugunst for skattyter enn der skattyter ikke lojalt har oppfylt opplysningsplikten.

  Skjønnsfastsetting 

  På visse vilkår kan skattemyndighetene fastsette det faktiske grunnlaget for skatten ved skjønn. Ved fastsettelsen anbefales det å kontrollere skjønnet med regnskapsmessige analyser. Fagkyndig bistand av spesialiserte advokater som også behersker regnskapsmessige forhold vil være et fortrinn når skjønnsmessige vurderinger skal imøtegås.

  Summarisk fellesoppgjør

  Har en arbeidsgiver unnlatt å innrapportere ytelser til ansatte mv. eller gjort feil ved innrapporteringene som har berørt mange arbeidstakere, eventuelt også for flere år, kan skattemyndighetene fastsette såkalt summarisk fellesoppgjør hos arbeidsgiver. Det betyr at endring av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk fastsettes hos arbeidsgiver istedenfor hos hver enkelt skattyter. Det er kun i unntakstilfeller at ordningen med summarisk fellesoppgjør kan benyttes. Spesialisert og fagkyndig bistand vil kunne kontrollere at skattemyndighetene har grunnlag for å fastsette summarisk fellesoppgjør.

  Likebehandling og tillit 

  Skattemyndighetene skal behandle like tilfeller likt ved fastsetting av skatt og merverdiavgift. Fagkyndig bistand fra dyktige advokater kan være nødvendig for å kontrollere at skattemyndighetene har fastsatt skatt og avgift i tråd med gjeldende regler og praksis.

  Krav til begrunnelse 

  Ved endring av skatt/merverdiavgift er visse minimumskrav til begrunnelse. Er det uklart for deg hvorfor skattefastsettingen er endret kan fagkyndig bistand bidra til avklaring og oppklaring, for eksempel som følge av evt. misforståelser.

  Klage

  Er du ikke enig i et skatte- eller avgiftsvedtak kan du klage. Fristen for å klage er normalt 6 uker. Fristen begynner å løpe fra den dagen du har mottatt melding fra skattemyndighetene. Dette innebærer normalt når brevet er levert i postkassen, evt. når meldingen er tilgjengelig i den elektroniske postkassen. En klage bør være gjennomarbeidet, fokusert på det vesentlige og underbygd med all nødvendig dokumentasjon. Når klagevedtaket er fattet er det omfattende begrensninger i hva som kan legges frem av dokumentasjon i en evt. senere rettssak.

  Overprøving av vedtak 

  Det kan i visse tilfeller være grunnlag for å klage en avgjørelse til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannens behandling av saken er gratis. Ta kontakt for fagkyndig bistand til å vurdere om det er grunnlag for en klage samt formulering av klagen.

  Saksbehandlingstid 

  I Skatteetatens serviceerklæringen er det lagt til grunn at det skal sendes svar innen tre uker etter at klage er innkommet med angivelse av hvor lang tid behandlingen av klagen vil ta. Normalt tar en klagebehandling minst 8 måneder. Ta kontakt om du er i tvil om saksbehandlingstiden er overholdt, det finnes eksempler på at saker må henlegges fordi skattemyndighetenes saksbehandlingstid har vært for lang.

  Dekning av sakskostnader 

  Får du medhold i en klage kan du på visse vilkår ha rett til å få dekket kostnader til sakkyndig bistand. Frist for å fremme krav om dekning av sakskostnader er normalt 6 uker etter at du har mottatt melding om endringsavgjørelsen.

  Skatteberegning / skatteoppgjør 

  Skatteoppgjøret er ikke alltid like lett å forstå. Kontakt oss for en gjennomgang dersom du er i tvil om beløpene stemmer. Dette gjelder spesielt i eldre endringssaker hvor det også er fastsatt straffeskatt/tilleggsskatt og renter.

  Se i menyen eller klikk på lenkene for å lese om

   

  Kontakt oss:

   Ditt navn (obligatorisk)

   E-post (obligatorisk)

   Telefonnummer (obligatorisk)

   Melding


  • advokat Helge Skogseth Berg

   Advokat/partner: Helge Skogseth Berg
   Epost: hb@lynx.law

   Tel.:   +47 908 00 177

   advokat Sverre Lilleng

   Advokat/partner: Sverre Lilleng
   Epost: 
   sl@lynx.law
   Tel.:  +47 91 69 63 74