Rettssak

 • Skattytere som er uenig i skattemyndighetenes fastsettelse/vedtak kan få prøvet saken hos domstolene. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om saken din. Vi lover å svare deg innen 24 timer etter at du har sendt din henvendelse. Vår tverrfaglige kompetanse av spesialiserte advokater sikrer at saken blir vurdert med hensyn til prosessrisiko og senere fulgt opp.

  Søksmålsfrister 

  Skattyter som er uenig i skattemyndighetenes fastsettelse/vedtak kan få saken prøvet av domstolene. Søksmål må reises innen 6 måneder etter at skatteoppgjøret eller vedtak i endringssak ble sendt evt. innen 6 måneder etter utløpet av terminen avgiftsoppgjøret gjelder. Før sak reises, bør det sendes varsel om at det er aktuelt å gå til søksmål. Saken kan prøves rettslig på et hvert trinn i saksbehandlingen. Skattemyndighetene kan sette som vilkår at klageretten er benyttet før det er adgang til å reise sak.

  Prosessrisiko

  Prosessrisiko er usikkerheten og muligheten for å tape en sak, med de kostnadene det medfører. Risikoen for å tape en sak om skatt og merverdiavgift er statistisk sett større enn i andre sivile saker.  Vurdering av prosessrisiko er relativt vanskelig og forutsetter bred prosedyreerfaring. Retten kan oppfatte bevisene i saken på en annen måte enn deg selv. Det er derfor av betydning å vurdere om bevisene er gode nok til å underbygge de faktiske forhold søksmålet bygger på. Hvor klare rettsreglene er i forhold til tvistespørsmålet er også sentralt. Rettsreglene vil på den ene side ha avgjørende betydning for hvilke faktiske omstendigheter som er av betydning. Samtidig vil bevis for de faktiske forhold påvirke rettsanvendelsen. Denne vekselvirkningen vil påvirke prosessrisikoen. Ta kontakt for å få klare og forsvarlige råd om prosessrisiko i din sak.

  Saksomkostninger 

  Saksomkostninger erstattes normalt dersom saken er vunnet fullt ut eller i det vesentlige. Ved delvis tap risikerer du delte omkostninger og ved fullt tap må du påregne å også dekke motpartens  saksomkostninger.

  Second opinion

  Noen ganger ønsker partene i en tvist å få andre skatteeksperter til å vurdere en sak som allerede har vurdert av skattyterens rådgiver. Det kan være at du som privatperson eller styremedlem ønsker en vurdering av forsvarligheten ved de råd/vurderinger  du har fått fra advokat, revisor, regnskapsfører eller andre. Dette er særlig aktuelt der rådgiveren tidligere har bistått skattyter i den aktuelle sak og derfor mangler distanse til saken.  Ta kontakt dersom du ønsker en objektiv og forsvarlig  vurdering av saken din.

  Søksmål 

  Blir saken gjenstand for rettslig prøving vil vi sikre at prosessen følges opp i alle trinn. Saker om fastsetting av skatt og merverdiavgift har som regel en rekke dokumentbevis – og de rettslige problemstillingene er ofte kompliserte. Det kreves både struktur og også pedagogiske egenskaper ved fremleggelse av saken. God oppfølging og forberedelser er påkrevd. Et søksmål innebærer vanligvis følgende

  • Stevning/tilsvar med fremleggelse av påstandsgrunnlag og bevis (dokumentbevis og evt. vitnebevis)
  • Besvare prosesskriv og gjennomføre planmøte med retten
  • Forberedelse for gjennomføring i retten – utarbeide juridisk utdrag, disposisjoner til innledningsforedrag og prosedyre, saksomkostningsoppgave
  • Gjennomføring i domstolen
  Rettsmekling

  I sivile saker skal det alltid vurderes om saken kan løses ved rettsmekling.

  Anke

  Frist for anke er vanligvis 1 måned fra det tidspunkt dommen ble forkynt (det vil si når parten har mottatt dommen).

  Se i menyen eller klikk på lenkene for å lese om

   

  Kontakt oss:

   Ditt navn (obligatorisk)

   E-post (obligatorisk)

   Telefonnummer (obligatorisk)

   Melding


  • advokat Helge Skogseth Berg

   Advokat/partner: Helge Skogseth Berg
   Epost: hb@lynx.law

   Tel.:   +47 908 00 177

   advokat Sverre Lilleng

   Advokat/partner: Sverre Lilleng
   Email: 
   sl@lynx.law
   Tel.:  +47 91 69 63 74