Aksjesparekonto, fondskonto og IPS

I Statsbudsjettet for 2019 legges det opp til frister for at investorer skal kunne tilpasse sparingen til nye regler om aksjesparekonto og fondskonto. Sett i lys av den politiske situasjon er det stor sannsynlighet for at statsbudsjettets forslag til endringer gjennomføres. Det er særlig to frister som løper ut ved nyttår, og som det kan være lønnsomt å forholde seg aktivt til.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en investeringskonto som kjennetegnes ved at en kan kjøpe og selge børsnoterte akser, egenkapitalbevis og fond der aksjeandelen er over 80% (aksjefond), uten at det utløser skattepliktig gevinst. Fra og med 2019 er det foreslått at også utbytte på aksjer en eier gjennom aksjesparekontoen blir skattefritt.

Kontoen er organisert hos en finansinstitusjon, typisk en bank og inneholder tre underkontoer, en for bankinnskudd, en for aksjefond og en for direkteinvesteringer. En kan ta ut innskuddet uten skattebelastning. Gevinst som tas ut i løpet av 2018 vil skattlegges med en effektiv skattesats på 30,59%.

For investorer er det en overgangsordning som åpner for at personlig eide investeringer av den type som er nevnt over kan legges inn i en aksjesparekonto innen utløpet av 2018. Etter dette tidspunkt må en realisere slike investeringer for å legge dem inn i aksjesparekonto. Kontoen kan etter nærmere regler også overføres i forbindelse med skifte eller skilsmisse, og er et gunstig redskap i forbindelse med generasjonsskifte.

En aksjesparekonto kan ikke deles, slik at det kan være hensiktsmessig å opprette ytterligere kontoer i løpet av 2018, for å tilrettelegge for et senere generasjonsskifte. Ved flytting av verdier mellom finansinstitusjoner settes det gjerne en siste frist pr 30. november 2018, mens overføringer innad i samme institusjon normalt kan skje frem mot årsskiftet.

For investorer som er i gevinstposisjon eller vurderer å overføre verdier til neste generasjon vil det å bruke overgangsordningene kunne være gunstig. Hva som lønner seg avhenger av den konkrete situasjon, og plan for videre investeringer.

Fondskonto

Fondskonto er en samlebetegnelse på Unit Link, Investeringskonto eller Ekstrapensjon. En fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt der en i tillegg til å investere i aksjer og aksjefond også kan eie andeler i ulike typer rentefond eller fond som kombinerer aksjer og rentepapirer. En fondskonto har et forsikringselement som normalt innebærer at innestående saldo med tillegg av 1-2% utbetales ved dødsfall.

Gevinster er skattefrie så lenge de ikke tas ut av fondskontoen. I 2018 er skattesatsen ved uttak 23% av gevinsten beregnet etter nærmere regler. Fra 1.1.2019 øker skattesatsen for den del av gevinsten som etter en nærmere beregning kan knyttes til en underliggende investering i aksjer eller aksjefond.

Det innebærer at skattesatsen ved uttak øker til øker 31,68%, noe som tilsvarer effektiv beskatning for aksjegevinster i statsbudsjettet for 2018. Selv om endringene gir rett til såkalt skjerming, vil uttak fra fondskonto i løpet av 2018 beskattes vesentlig lavere enn i 2019. For investorer som investerer gjennom en fondskonto vil det det etter en nærmere vurdering kunne være gunstig å vurdere uttak fra kontoen i 2018, for deretter å investere pengene på hensiktsmessig måte.

Individuell pensjonssparing (IPS)

IPS er en ordning for pensjonssparing der en får skattefradrag med 23% av inntil kr 40.000 årlig. Innbetalinger bindes og kan først tas ut som pensjon fra fylte 62 år. Utbetalingsperioden må vare inntil en er 80 år. Utbetalinger er skattepliktige og anses som alminnelig inntekt.

Som følge av at ordningen gir alminnelig inntekt vil betydelige deler av utbetalingen kunne trekkes om en oppholder seg på institusjon. Den som har en IPS-avtale eller vurdere å investere gjennom IPS bør vurdere å utarbeide en fremtidsfullmakt som gir fullmektigen mulighet for å vurdere om det skal foretas årlige utbetalinger der disse i det vesentlige går til dekning av institusjonsopphold, eller om pengene skal forbli på konto.

Den som har IPS-konto bør i så fall vurdere om det bør avsettes noe midler på f.eks. aksjesparekonto der uttak, inntil det som er skutt inn, kan disponeres uten at det utgjør alminnelig inntekt.  IPS er gunstig der en ønsker å sikre en viss pensjon for ektefelle eller barn som ikke har fått opptjent tilstrekkelige pensjonsrettigheter på annen måte.

Optimal plassering av verdier

Investeringer bør gjøres ut fra kommersielle perspektiver, egen aksept for risiko og forståelse for hva det investeres i.  Modeller for eierskap har betydning for samlet skattebelastning, nå og i fremtiden. Hva som er optimalt for den enkelte bør avgjøres konkret. Ta kontakt slik at dine verdier kan struktureres på en optimal måte.

Relaterte artikler: Lønner det seg å eie investeringer i en selskapsstruktur? 

Posted in:
About the Author

Helge Skogseth Berg

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Helge Skogseth Berg er statsautorisert revisor og advokat med bakgrunn fra Arthur Andersen og senere advokatfirmaet Thommessen. Arbeidsfeltet inkluderer prosedyre, blant annet basert på erfaring fra flere år som aktor i ØKOKRIMs skatte- og konkurranserettsteam.