Har du blitt utsatt for svindel kan du ha krav på skattefradrag

I noen tilfeller kan svindel gi deg rett til skattefradrag etter reglene om fradrag for tap av formue. Tapet må ha tilstrekkelig tilknytning til en inntektsgivende aktivitet eller virksomhet.

Det rettslige utgangspunktet for fradragsrett er en gammel Høyesterettsdom fra 1936 som gjaldt fradragsrett for underslag i kassen til et travselskap. Det er også to nyere Høyesterettsdommer hvor det ble gitt fradrag for tap ved svindel. Vi har også eksempler fra skattekontorets forvaltningspraksis der tap på svindel har gitt rett til skattefradrag.

Hvis du taper et innskudd som er øremerket et inntektsgivende formål/virksomhet, kan du ha rett til fradrag. Har du blitt utsatt for underslag, økonomisk utroskap, bedrageri eller investorbedrageri kan vilkårene for fradrag være oppfylt. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis du har blitt lurt eller bedratt i forbindelse med investeringer i verdipapirmarkedet, selskaper eller prosjekter.

Dette er altså annen type svindel enn at du har «gitt bort» penger, gjort en dårlig investering eller har tatt en sjanse eller risiko som var for stor. Utgangspunktet er at du må ha blitt fratatt verdiene ved bedrageri eller ved annen tilsvarende type kriminalitet.

For å oppnå skattefradrag kreves dokumentasjon som viser hvordan svindelen er utført, og for tapet dette har påført deg. Bevisene må vektes og beskrives riktig.

Lynx advokatfirma er blant landets beste skatteadvokater. Vi vil forholdsvis raskt kunne se om du har krav på fradrag for de tapene du har blitt påført ved svindel. Ta kontakt for fortrolig samtale.

Posted in:
About the Author

Sverre Lilleng

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Sverre Lilleng er advokat med bakgrunn som førstestatsadvokat ved Økokrim og direktør/advokat for Oslo Børs kontrollfunksjoner. Sverre har bred erfaring innenfor gransking og andre typer undersøkelser knyttet til økonomiske misligheter. Han arbeider med styreansvar, selskapsrett og kontraktsrett, herunder internasjonale avtaler med vekt på IKT. Han er sterkt engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak. Sverre har tung prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og tar forsvareroppdrag innen komplisert økonomisk kriminalitet.