Panama papers – brå slutt på selskapsreisen til skatteparadis

 

Skattemyndigheten og Økokrim vurderer nå om de kan skattlegge inntekter og formue som er plassert i skatteparadiser. Artikkelen gir en gjennomgang av status i Panama-papers saken og myndighetenes arbeid i saker hvor selskap i skatteparadis er involvert.

Vi anbefaler at alle som kan være involvert i slike saker får en oversikt over saken sin. Det kan være kompliserte vurderinger både i forhold til skatteplikt og om det foreligger tilstrekkelig grad av skyld for eventuell straff.

Som følge av at Norge inngår informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadis-land, bør skattytere som har brutt opplysningsplikten om inntekt eller formue i utlandet vurdere muligheten for frivillig retting.

Panama-papers saken – prioritering – anmeldelse eller tilleggsskatt

Stormen etter de første presseoppslagene i Panama-papers saken har lagt seg. Skattemyndighetene arbeider nå med informasjonen de har bedt om å få utlevert fra aktuelle banker. Norske skattemyndigheter deltar også i internasjonalt samarbeid med skattemyndigheter fra en rekke land. Det fremgår av presseoppslagene at det skal graves dypt. Så langt er det opplyst at over 200 nordmenn er involvert, og skattemyndighetene forteller til pressen at de «jakter» på 30 nordmenn som har fått bistand fra DnB til å etablere seg i skatteparadis.

Lenke til artikkel i VG

Økokrim opplyser på sine sider at det er opprettet kontakt med Skattedirektoratet i Panama papers-sakene, og at de følger nøye med. Det ligger altså i kortene en forventning om at en eller flere av de aktuelle sakene ender opp som straffesak. For skattemyndighetene innebærer dette en prioritering av hvilke saker som skal behandles i ligningssporet og hvilke saker som skal gå i straffesporet. De må finne de alvorlige sakene som skal behandles videre av Økokrim og/eller finans- og miljøseksjonene i de lokale politidistriktene. Selv om noen av sakene ikke anmeldes eller hvis politiet skulle henlegge sakene for eksempel som følge av manglende kapasitet, vil skattemyndighetene vurdere om det er grunnlag for å ilegge straffeskatt. For de det gjelder er det altså i høy grad sannsynlig at de kan forvente en eller annen form for sanksjon.

Etterforskning av selskap i skatteparadis – hvem er «beneficial owner»

Utfordringen i sakene vil ofte være å finne ut hvem som står bak selskapene og de eiendelene som er knyttet til disse selskapene, f.eks. bankkontoer. Norske myndigheter arbeider med å finne ut hvem som er den virkelige rettighetshaver, «beneficial owner», til selskapene og om slike rettighetshavere er skattepliktig til Norge?

Myndighetene vil normalt undersøke:

  • Pengestrømmer registrert i det norske valutaregisteret
  • Grunnlaget for pengestrømmene hos avsender/mottaker
  • Opplysninger om selskapet og bevegelser på dets bankkontoer i utlandet

Skattemyndighetene har i flere år arbeidet med saker som involverer selskaper i skatteparadis, både i ordinære kontrollsaker og i saker hvor skattyter har bedt om frivillig retting. De må forutsettes å ha har opparbeidet seg god kompetanse på hvordan de skal løse sakene og hvordan de kan få tak i nødvendig informasjon. Gjennom informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadis-land har myndighetene nå i tillegg fått utvidet mulighet til å hente ut den informasjonen de trenger direkte fra skatteparadisene.

Straffansvar og tilgang på bevis – eksempel fra en sak

Har skattyter bevisst unnlatt å gi riktige opplysninger til skattemyndighetene vil det i hovedsak foreligge straffeansvar for de personer som er involvert. I tillegg til skattesvik (unndratt skatt og merverdiavgift), kan det også være grunnlag for straff etter andre bestemmelser for eksempel regnskaps- og bokføringsloven, økonomisk utroskap eller heleri.

I en sak fra Borgarting lagmannsrett LB-2015-22223 var det overført penger til en bankkonto i Sveits der den formelle innehaver av bankkontoen var et selskap registrert på British Virgin Islands. Om bevisene som skattemyndigheten/Økokrim hadde innhentet i saken og som knyttet tiltalte til bankkontoen, fremgår det av tingrettens dom i samme sak:

All korrespondanse skulle i henhold til søknaden [om konto i en sveitsisk bank] sendes advokatkontoret Tournaire, som også skulle opptre på vegne av kontoholder [BVI-selskapet]. [P] ble gitt disposisjonsfullmakt til kontoen. Det ble oppgitt i søknaden at både N02 og tiltalte skulle være Beneficial owner av innestående, med 50 % på hver. [våre merknader/presiseringer i parentes]

Straffen ble satt til fengsel i fire år. Domfelte ble også dømt til å betale totalt USD 6 millioner i erstatning.

Få oversikt over saken – anmodning om frivillig retting

Har du unnlatt å opplyse om inntekter og formue kan du gi nye opplysninger til skattekontoret for å få rettet tidligere års likninger. Formue og/eller inntekt som ikke har vært oppgitt til beskatning, vil da bli skattlagt. Skattekontoret vil endre likningen og skrive ut nytt skatteoppgjør. Tilleggsskatt kan på nærmere vilkår unngås, men det beregnes renter av den skatten som skulle ha vært betalt.

Frivillig retting kan være for sent i Panama papers-saken. Bakgrunnen for dette, forteller skatteetaten, er at de har mottatt informasjon fra «andre», det vil si pressen, og at i et slikt tilfelle er ikke vilkåret for «frivillig» retting oppfylt, se oppslag om dette her.

At frivillig retting er for sent, betyr imidlertid ikke at en gjennomgang av saken/opprydding vil være uten betydning. Korrekt håndtering vil tvert imot kunne ha stor betydning både mht. omfanget av myndighetenes undersøkelser og utmåling av straffereaksjon.

Du bør ikke vente på at skattemyndighetene eller Økokrim kommer og banker på døren. Man kan både forberede seg og ta initiativ selv. Begge deler kan være av betydning. Hos Lynx advokatfirma kan du starte prosessen. Be oss gjerne om en fortrolig samtale innen områder som for eksempel frivillig retting/opprydding, opplysningspliktens omfang og hvordan den bør håndteres, plikten til å forklare seg og retten til å la være, rettigheter i undersøkelsene som skal skje ved de forskjellige myndighetsorganer, frister, menneskerettigheter (EMK) samt hvordan saken best bør håndteres overfor myndighetene.

Det er en rekke forhold som kan være tema for en fortrolig samtale, vi har spesialiserte ressurser i grenselandet mellom skatt/avgift og straff. Vi kan bistå deg med rådgivning, rapportering/retting/opprydding, dokumentasjonskontroll og også forsvareroppdrag.

Ta kontakt med

Sverre Lilleng

Gry M Helgerud

Eventuelt les mer om oss her:

Skatterådgivning

Skatt avgift/tilleggsskatt

Økonomisk kriminalitet – skattekrim

 

Posted in:
About the Author

Sverre Lilleng

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Sverre Lilleng er advokat med bakgrunn som førstestatsadvokat ved Økokrim og direktør/advokat for Oslo Børs kontrollfunksjoner. Sverre har bred erfaring innenfor gransking og andre typer undersøkelser knyttet til økonomiske misligheter. Han arbeider med styreansvar, selskapsrett og kontraktsrett, herunder internasjonale avtaler med vekt på IKT. Han er sterkt engasjert i anti-korrupsjon og arbeid med forebyggende tiltak. Sverre har tung prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og tar forsvareroppdrag innen komplisert økonomisk kriminalitet.