Helge Skogseth Berg

Author Archives

  • Aksjesparekonto, fondskonto og IPS

    I Statsbudsjettet for 2019 legges det opp til frister for at investorer skal kunne tilpasse sparingen til nye regler om aksjesparekonto og fondskonto. Sett i lys av den politiske situasjon er det stor sannsynlighet for at statsbudsjettets forslag til endringer gjennomføres. Det er særlig to frister som løper ut ved nyttår, og som det kan være lønnsomt å forholde seg aktivt til.

  • Internasjonal skatteplanlegging – utviklingstrekk i Europa.

    Software som beregner oppsett av konsernstrukturer for å oppnå lavest mulig skatt er utdatert. Etter innføring av BEPS-reglene vektlegges innhold over form. Skattedrevne konsernstrukturer gir derfor økt risiko for høyere skatt og tilleggsskatt. Holdbare strukturer forutsetter realitet og grundig kvalitetssikring.  En rekke sentrale problemstillinger skisseres i denne omfattende artikkelen.  

  • Opplysningsplikt i internasjonale konsernforhold

    Uriktige opplysninger fra norsk datterselskap om utbytte til utenlandsk morselskap innebar at fristen for å endre morselskapets ligningen økte fra 2 til 10 år. Opplysningssvikten medførte likevel ikke tilleggsskatt for morselskapet fordi sanksjonen rettet seg mot den som skulle gi opplysningene, som var datterselskapet. Avgjørelsen av 3. juni 2016 er sentral for norske selskaper med utenlandsk […]