Lavere eiendomsskatt – forslag til enklere regler for næring

Finansdepartementet arbeider med et forslag om å forenkle reglene for fastsetting av takstgrunnlaget for næringseiendommer. Blir forslaget gjennomført kan dette føre til lavere skatt for enkelte næringseiendommer.

Taksering av næringseiendom som faller inn under regelen om «verk og bruk» er i dag kompliserte. Ved fastsettelse av eiendomsskatt er utgangspunktet at løsøre ikke skal med. Men for «verk og bruk» skal arbeidsmaskiner mv. (anleggsaktiva) tas med når de anses å være «ein part av sjølve føretaket». Det er betydelig rettspraksis som trekker opp grensen for hva som skal med i taksten og hva som skal holdes utenfor. Det er eksempler på at også større, kostbare og til dels fastboltede maskiner ikke skal tas med i takstgrunnlaget.

I høringsnotatet legger departementet fram to alternative forslag. Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og –installasjoner skal fritas for eiendomsskatt, mens alternativ 2 ikke bare fritar slikt utstyr, men innebærer at «verk og bruk» opphører som egen kategori med den følge at slike eiendommer skattlegges som alminnelig næringseiendom. Nærmere om Finansdepartementets høring her

Inntil forslagene trer i kraft er det fortsatt viktig å sikre at takseringen blir riktig. Du kan lese mer om eiendomsskatt her.

Posted in:
About the Author

Gry Merete Helgerud

Error: Unable to create directory uploads. Is its parent directory writable by the server?

Gry Merete Helgerud arbeider særlig med gransking og rådgivning innenfor næringsbeskatning og personbeskatning.